Legea 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

M.Of. 150

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 18 Decembrie 2002
Legea 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza
Dată act: 12-iul-1996
Emitent: Parlamentul
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşte;
- 1 mai;
- 1 decembrie;
- 25 şi 26 decembrie;
- două zile pentru fiecare dintre două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
Art. 2
Durata medie lunară a timpului de muncă se modifică în mod corespunzător, ţinând seama de prevederile art. 1.
Art. 3
Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile ce se impun pentru stabilirea unui program de lucru adecvat pentru unităţile sanitare şi cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate.
Art. 4
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului serviciului.
Art. 5
(1)Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 3, precum şi în locurile de muncă prevăzute la art. 4 din prezenta lege li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
(2)Acordarea zilelor libere se face de către conducerea unităţilor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(3)În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un salariu majorat cu 100% sau de cel stabilit prin contractul colectiv de muncă.
Art. 51
(1)Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a)încălcarea de către angajator a prevederilor art. 1 şi 5, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b)încălcarea prevederilor art. 3 şi 4, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
(3)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28.

Art. 6
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă H.C.M. nr. 1.739/1960 privind stabilirea zilelor nelucrătoare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION RAŢIU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 17 iulie 1996