Art. 5(1). - Art. 5 1 - Legea 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

M.Of. 150

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 18 Decembrie 2002
Art. 51
(1)Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a)încălcarea de către angajator a prevederilor art. 1 şi 5, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b)încălcarea prevederilor art. 3 şi 4, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
(3)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28.