Legea 601/2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

M.Of. 829

În vigoare
Versiune de la: 18 Noiembrie 2002
Legea 601/2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza
Dată act: 6-nov-2002
Emitent: Parlamentul
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, se completează după cum urmează:
1.După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 1 şi 5, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) încălcarea prevederilor art. 3 şi 4, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28."
Art. II
Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
****
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 829 din data de 18 noiembrie 2002