Art. 168. - Art. 168: Procedura. Durata măsurii - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 168: Procedura. Durata măsurii
(1)Soluţionarea cererii de instituire a unei măsuri de ocrotire se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
(2)Instituirea consilierii judiciare este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani.
(3)Instituirea tutelei speciale este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăşi 5 ani. Cu toate acestea, în cazul în care deteriorarea facultăţilor mintale ale persoanei ocrotite este permanentă, instanţa poate dispune prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare, care nu poate să depăşească 15 ani.
(4)Prin hotărârea prin care a fost instituită consilierea judiciară sau tutela specială, instanţa de tutelă stabileşte, în funcţie de gradul de autonomie al persoanei ocrotite şi de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesară încuviinţarea actelor sale sau, după caz, reprezentarea ei. Instanţa poate dispune ca măsura de ocrotire să privească chiar şi numai o categorie de acte. De asemenea, instanţa poate dispune ca măsura de ocrotire să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.
(5)În cazul în care instanţa de tutelă procedează potrivit alin. (4), dispunerea măsurii de ocrotire nu aduce nicio atingere capacităţii celui ocrotit de a încheia actele juridice pentru care instanţa a stabilit că nu este necesară încuviinţarea ocrotitorului sau, după caz, reprezentarea sa.
(6)Ocrotitorul sau reprezentantul persoanei ocrotite este dator să sesizeze instanţa de tutelă ori de câte ori constată că există date şi circumstanţe care justifică reevaluarea măsurii, precum şi cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea duratei pentru care aceasta a fost dispusă, în vederea reevaluării ei. Autoritatea tutelară verifică îndeplinirea acestei îndatoriri, iar în lipsa îndeplinirii sale sesizează ea însăşi instanţa de tutelă. Instanţa poate dispune, urmând aceeaşi procedură, prelungirea, înlocuirea sau ridicarea măsurii.