Hotarare nr. 383/2022 din 06-iul-2022, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Bucuresti

Hotarari judecătoresti

Hotarare din 6 Iulie 2022

TEXT SPETĂ

HOTĂRÂREAnr. 383 din06.07.2022

Dosarulnr.425/2021 Petiţienr.3775/19.05.2021 Petent:

Reclamaţi:

Obiect:discriminarelaloculdemuncăpecriteriuldeapartenenţăsindicală

I.Numele,domiciliulşisediulpărţilor Numeleşi domiciliul petentului

1.

Numeleşi domiciliulreclamaţilor

2. -directorexecutivlaDirecţia JudeţeanădeStatisticăVâlcea; 3. -consiliersuperiorlaDirecţiaJudeţeanădeStatisticăVâlcea; 4.-expertsuperiorla DirecţiaJudeţeanădeStatisticăVâlcea; 5. -consiliersuperiorlaDirecţiaJudeţeanădeStatisticăVâlcea

lasediulinstituţieidinRâmnicu -Vâlcea, Calea luiTraian140,jud.Vâlcea.

II. Citareapărţilor

6. În temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelordediscriminare,republicată (încontinuareO.G.nr.137/2000),s-a îndeplinitprocedura decitare.

III.Susţinerilepărţilor Susţinerilepetentului

7. Petentul arată că domnul S.S., director executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea, a aprobat prin decizia nr. 30 / 26 aprilie 2021 Regulamentul pentru organizarea...