Wolters Kluwer, Perioada de proba

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 24 Noiembrie 2022
Autor:

Perioada de proba

Perioada de proba

Perioada de probă este perioada în care angajatorul verifică dacă angajatul este potrivit sarcinilor prevazute în fişa de post, respectiv calităţile profesionale sunt potrivite pentru postul vacant. Perioada de probă nu este obligatorie pentru angajator.

Perioada de proba Persoana juridică Persoana juridică Încetare perioadă de probă Perioada de proba Ce reprezinta perioada de proba? Tipuri de perioade de proba Excepţii Durata perioadei de probă

Pas: Perioada de proba

Perioada de proba este reglementata în principal prin art. 31 şi art. 85 din Codul Muncii care oferă cadrul legal pentru durata perioadei de probă, drepturile şi obligaţiile angajatului, precum şi cazurile în care poate înceta contractul individual de muncă.

Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleaşi părţi se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii (art.32 a fost completat de pct. 12 din Legea 283/2022, în vigoare din 22.10.2022)

Perioada de probă constituie vechime în muncă.

Art. 31 alin. (4), 32 şi 85 din Codul Muncii

Pas: Ce reprezinta perioada de proba?

Perioada de probă este perioada de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă

Unul dintre avantaje îl reprezintă faptul că pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.

Art. 31 din Codul Muncii