Wolters Kluwer, Nediscriminarea in munca

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 24 Noiembrie 2022
Autor:

Nediscriminarea in munca

Nediscriminarea in munca

Prevederile din Codul Muncii referitoare la egalitatea de şanse şi de gen, respectiv prevenirea şi combaterea discriminării sunt următoarele:

- Art. 5 - în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii; interzicerea discriminării directe şi indirecte; definiţia discriminării directe şi indirecte.

- Art. 6 - orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare; dreptul la plată egală pentru muncă egală.

- Art. 159 alin. (3) - la stabilirea şi acordarea salariului este interzisă orice discriminare.

- Art. 242 - regulamentul intern al angajatorului cuprinde, printre altele, în mod obligatoriu reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţi

Nediscriminarea in munca Persoana juridică Persoana juridică Recrutare şi selecţie Programe pentru noii angajaţi Aplicaţii şi interviuri Testarea candidaţilor Anunţ recrutare Discriminarea prin asociere Victimizare sau tratament advers Excepţii Exemple de măsuri pe care entităţile le pot adopta ca politică de resurse umane Politica privind hărţuirea Viata profesională şi salarizarea Programe de instruire şi dezvoltare Nediscriminarea în muncă Actualizarea sistemului de evaluare a personalului Forme de discriminare Discriminarea directă Discriminarea indirectă Hărţuirea Contravenţii

Pas: Nediscriminarea în muncă

Codul Muncii consacră principiul egalităţii de tratament în cadrul raporturilor de muncă şi interzice toate formele de discriminare. Principiul egalităţii de tratament se extinde la drepturile salariatului, la respectarea demnităţii şi a conştiinţei acestuia fără nicio discriminare. De asemenea, actul normativ interzice discriminarea la stabilirea şi acordarea salariului şi prevede dreptul la plată egală pentru muncă de valoare egală. Angajatorul are obligaţia să cuprindă reguli privind respectarea nediscriminării şi înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii.

Pas: Forme de discriminare

Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată.

Discriminarea este interzisă.

Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) art 5 din Codul Muncii, împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.

Orice tratament nefavorabil salariaţilor şi reprezentanţilor salariaţilor aplicat ca urmare a solicitării sau exercitării unuia dintre drepturile prevăzute la art. 39 alin. (1) este interzis. (modificat de pct. 4 din Legea 283/2022, în vigoare de la 22.10.2022)

Art. 5 alin. (2), (8) şi (10) din Codul Muncii