Wolters Kluwer, Documentatia privind cercetarea disciplinara

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 15 Noiembrie 2021
Autor:

Documentatia privind cercetarea disciplinara

Documentaţia privind cercetarea disciplinară

Documentaţia este solicitată de prevederile Codului Muncii şi nerespectarea ei presupune nulitatea procesului de cercetare disciplinară. Aceasta trebuie să se regăsească în Regulamentul intern ("ROI") sau în contractul individual de munca/ colectiv, după cum este cazul.

Documentatia privind cercetarea disciplinara Persoana juridică Persoana juridică Emiterea deciziei de sancţionare Model Decizie sancţionare disciplinară Model Referat de sesizare Model Convocare disciplinară Documentaţia privind cercetarea disciplinară Sesizarea scrisă cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare Desemnarea comisiei de cercetare disciplinară Convocarea în scris a salariatului supus cercetării disciplinare Întrevederea salariatului cu comisia de cercetare disciplinară

Pas: Documentaţia privind cercetarea disciplinară

La momentul stabilirii/alegerii unei sanctiuni disciplinare angajatorul trebuie să se raporteze la gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

- gradul de vinovăţie a salariatului;

- consecinţele abaterii disciplinare;

- comportarea generală în serviciu a salariatului;

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Documentaţia este prevazuta de Codul Muncii, care în 2 articole, art.251 şi art. 252 tranşează condiţiile ce trebuie să fie îndeplinite pentru că un proces de cercetare disciplinară să se desfăşoare legal şi să conducă la rezultate legale.

Pas: Sesizarea scrisă cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare

Această sesizare se poate face de orice persoană din cadrul companiei, nu doar de superiorul celui în cauză, dacă respectivul salariat consideră că alt coleg a săvârşit o faptă ce se poate încadra la abatere disciplinară.

În acest sens documentul relevant este referatul de sesizare, care reprezintă documentul declanşator al cercetării disciplinare.

Este de preferat că fiecare companie să deţină un model de referat, de exemplu, că anexă la Regulamentul Intern.

De asemenea, acest referat trebuie să primească număr de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al companiei. În acest mod, data aferentă referatului va permite respectarea termenelor impuse de Codul Muncii.

Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) art. 251 fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Art 251 alin. (2)-(3) din Codul Muncii