Ordonanță de urgență 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 459

În vigoare
Versiune de la: 2 Decembrie 2023
Ordonanță de urgență 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Dată act: 24-mai-2023
Emitent: Guvernul
Având în vedere că Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR) componenta 14 - Buna guvernanţă, la investiţia 4. Creşterea capacităţii organizaţiilor societăţii civile de a promova cetăţenia activă, de a se angaja profesional în planificarea şi implementarea politicilor publice privind drepturile sociale abordate de Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi de a monitoriza reformele aferente - jalonul 449 prevede intrarea în vigoare a unei noi legi privind dialogul social, negociată cu partenerii sociali. Legea va remedia deficienţele procesului de dialog social, astfel cum au fost evidenţiate în recomandarea specifică de ţară relevantă, şi va fi în conformitate cu recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii emise în aprilie 2018 şi menţionate în considerentul 25 din recomandările specifice de ţară pentru 2020,
întrucât în PNRR la jalonul 449 se menţionează că Legea privind dialogul social va prevedea o revizuire a definiţiei sectoarelor economice, ca bază pentru contractele colective la nivel de sector,
ţinând cont de faptul că la data la care au fost primite Recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, respectiv octombrie 2022, şi de calendarul de adoptare foarte strâns - decembrie 2022, precum şi de efortul deosebit în procesul de adoptare din plenul Comisiei de muncă şi protecţie socială al Camerei Deputaţilor la care au participat şi reprezentanţii mediului de afaceri şi ai tuturor confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative, precum şi de necesitatea îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate,
ţinând cont de faptul că predictibilitatea şi stabilitatea resurselor umane sunt esenţiale pentru asigurarea unei bune funcţionări şi desfăşurări a activităţilor specifice din domeniile de activitate a operatorilor economici, pentru a nu bloca activitatea acestora prin conflicte colective de muncă sau litigii de muncă, întrucât o lipsă de reacţie rapidă, în contextul actual, ar conduce chiar la întreruperea activităţilor economice derulate de întreprinderi, cu efecte privind producţia, serviciile şi buna desfăşurare a vieţii economice şi sociale,
luând în considerare faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar putea duce la creşterea practicilor incorecte ce pot să apară în situaţia negocierii colective la nivel de unitate, grup de unităţi sau sectorial, fapt care ar crea prejudicii pentru angajatorii care iniţiază/participă la negocierea colectivă, angajatorii care se implică în demersurile necesare negocierii, şi implicit va afecta atât activitatea, cât şi drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi ale angajaţilor/lucrătorilor sindicalizaţi pe piaţa muncii din România,
având în vedere că pentru considerarea acestor aspecte este necesară stabilirea unor reguli astfel încât operaţionalizarea registrelor de dobândire a reprezentativităţii organizaţiilor sindicale şi patronale să creeze un flux unitar de lucru la nivel naţional,
întrucât Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă a codurilor CAEN aferente acestora sunt acte normative conexe, acestea nu pot fi disociate şi produc efecte corelate în contextul negocierii, încheierii şi înregistrării contractelor colective de muncă la nivel sectorial,
întrucât garantarea securităţii raporturilor juridice este prejudiciată, deoarece se încalcă principiul neretroactivităţii legii prin utilizarea la timpul trecut a unor verbe în cadrul textului Legii nr. 367/2022,
având în vedere faptul că accesibilitatea legii nu este respectată deoarece există necorelări între articole şi previzibilitatea legii, iar lipsa unor clarificări asupra instanţelor competente sau a documentelor care trebuie depuse la acestea va duce la creşterea exponenţială a numărului de conflicte colective de muncă şi de litigii în instanţe, la o aglomerare inutilă a acestora, precum şi în interpretarea şi aplicarea neunitară a legii,
întrucât este necesară corelarea termenilor utilizaţi cu prevederile Codului muncii, Codului administrativ şi Codului de procedură civilă, precum şi cu normele de aplicare a acestuia care determină agravarea situaţiilor prezentate anterior şi lipsa unor garanţii juridice orientate spre asigurarea stabilităţii raporturilor sociale în cadrul statului, născute în baza Legii nr. 367/2022,
având în vedere că este prioritar interesul general pentru reglementarea imediată a cadrului legal optim care să permită o colaborare mult mai orientată spre rezultat, simplificată administrativ şi cu diminuarea riscului de nerespectare a calendarelor şi a jaloanelor asumate de România,
luând în considerare necesitatea creării unui cadru legal cât mai lipsit de ambiguitate, pentru a putea fi duse la îndeplinire recomandările de ţară primite din partea Comisiei Europene în perioada 2016-2022, recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 2015, 2018, 2022, precum şi dispoziţiile prevăzute prin Programul naţional de redresare şi rezilienţă al României,
în vederea aplicării cu obiectivitate a prevederilor mai sus menţionate, dar şi pentru a elimina orice alte lacune legislative ce pot genera efecte negative la nivel economic pe piaţa muncii, se impune adoptarea unor măsuri imediate pentru reglementarea acestor situaţii urgente, care nu suferă amânare.
Întrucât una dintre consecinţele negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă o reprezintă riscul la care piaţa muncii este expusă ca urmare a echivocului în materia jurisdicţiei muncii, atât pentru drepturile individuale, cât şi colective, ceea ce afectează drepturile fundamentale la apărare şi informare, dreptul la muncă şi protecţie socială a muncii, dreptul la grevă - garantate de Constituţia României, republicată, prin lipsa unei garanţii reale a respectării acestor drepturi în situaţia în care statul ar rămâne în pasivitate în privinţa îndepărtării unui pericol real şi iminent care afectează însăşi existenţa acestor drepturi,
întrucât de la intrarea în vigoare a Legii nr. 367/2022, în activitatea de monitorizare a calităţii şi cantităţilor dialogului social pe piaţa muncii, s-a constatat necesitatea clarificării atât a unor definiţii, cât şi a unor aspecte tehnice,
ţinând cont de faptul că unele dispoziţii din cuprinsul Legii nr. 367/2022 au un caracter echivoc şi pot conduce la interpretări diferite în ceea ce priveşte aplicarea şi înţelegerea anumitor termeni,
având în vedere necesitatea respectării obligaţiei României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de atingere a ţintei de 80% a lucrătorilor acoperiţi de negocieri colective, prevăzută de Directiva privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană,
dat fiind că se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestor situaţii urgente, care nu suferă amânare, în scopul creării pârghiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de către factorii implicaţi, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele stabilite de Legea nr. 367/2022 şi Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare, care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecinţe negative pentru activitatea economică a angajatorilor, luând în considerare faptul că reglementarea operativă nu se poate realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat, întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public,
luând în considerare că cele expuse mai sus constituie situaţii extraordinare ce vizează realizarea cu maximă eficienţă a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă ai PNRR,
se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 din 22 decembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, punctele 8, 20 şi 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"8. organizaţie sindicală - denumire generică pentru sindicat, federaţie sindicală, confederaţie sindicală şi uniune sindicală teritorială. Se constituie pe baza dreptului de liberă asociere a angajaţilor/lucrătorilor, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice, sociale, cultural-artistice şi sportive, precum şi al apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă, în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, în convenţiile colective de muncă, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
...............................................................................................
20. depozitar al contractului/acordului colectiv de muncă - autoritatea publică ce are competenţa să înregistreze contractele/acordurile colective de muncă;
...............................................................................................
23. sectoare de negociere colectivă - sectoarele economiei naţionale în care partenerii sociali convin să negocieze colectiv se stabilesc de către Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social şi se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;"
2.La articolul 1 punctul 25, partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) neacordarea, în mod colectiv, a unor drepturi individuale prevăzute de contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă aplicabile, în condiţiile în care a fost început un litigiu în acest sens în instanţă şi nu s-a finalizat în termen de maximum 45 de zile, calculat de la data primului termen de judecată, pentru:"
3.La articolul 1, punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"30. grevă împotriva politicii sociale şi economice a Guvernului - încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către angajaţi/lucrători ca urmare a efectelor politicilor sociale sau economice care conduc la diminuarea unor drepturi prevăzute de contractele/acordurile colective de muncă aplicabile la data adoptării politicilor respective;"
4.La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Nicio persoană nu poate să fie constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se afilieze sau nu ori să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală."
5.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală constituie vechime în muncă, în condiţiile legii. Pe durata în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală, la notificarea acesteia, contractul său individual de muncă/raportul său de serviciu se suspendă în conformitate cu prevederile art. 50 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 514 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data notificării.
(2) Pe durata suspendării prevăzute la alin. (1), angajatorii sunt obligaţi să păstreze funcţia şi locul de muncă, iar pe postul respectiv, angajatorul poate angaja, în condiţiile legii, o altă persoană, numai pe durata determinată."
6.La articolul 17, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Judecătoria este obligată să ţină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului, numele şi prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, funcţia sindicală a membrilor, data înscrierii în registru, precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de dobândire a personalităţii juridice.
...............................................................................................
(4) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber şi gratuit la informaţiile din baza de date conţinute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)."
7.La articolul 20 alineatul (3), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice şi copie a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului sau a componenţei organelor de conducere, după caz;
...............................................................................................
d) lista cu membrii organului executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal şi funcţia sindicală a membrilor;"
8.La articolul 30, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Angajatorul invită organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate să participe la lucrările consiliului de administraţie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social cu impact asupra angajaţilor/lucrătorilor, în condiţiile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care nu există organizaţie sindicală reprezentativă la nivel de unitate, sindicatele din unitate îşi desemnează un reprezentant ales să participe potrivit prevederilor alin. (1)."
9.La articolul 31 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iii)alte informaţii necesare solicitate de organizaţiile sindicale sau de reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, precum şi de persoanele terţe care le asistă."
10.La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Regimul informaţiilor confidenţiale aplicabil angajaţilor/lucrătorilor, reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, şi persoanelor prevăzute la alin. (1) este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
11.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34
La cererea organizaţiilor sindicale afiliate, federaţiile sau confederaţiile sindicale, după caz, vor delega reprezentanţi sau terţe persoane care să le asiste ori să le reprezinte interesele în relaţia cu angajatorii sau organizaţiile acestora."
12.La articolul 42, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), orice membru al organizaţiei sindicale poate cere instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (1).
(3) Menţiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) şi/sau la art. 49 alin. (1)."
13.La articolul 44, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Federaţiile sau confederaţiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în baza statutului organizaţiilor sindicatelor din care fac parte."
14.La articolul 45, alineatul (2) partea introductivă şi literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) În vederea dobândirii personalităţii juridice, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, a următoarelor documente:
...............................................................................................
c) hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale care se asociază, precum şi ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului sau componenţei organelor de conducere, după caz;
...............................................................................................
e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;"
15.Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 46
(1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44 alin. (3), dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiei sau a confederaţiei sindicale care a hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea sindicală teritorială, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor documente:
a) hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului;
b) statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale care a hotărât constituirea uniunii;
c) hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice a federaţiei sau confederaţiei, rămasă definitivă, precum şi ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului şi/sau a organelor de conducere;
d) statutul uniunii sindicale teritoriale;
e) lista membrilor din organul executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;
f) dovada sediului uniunii.
(2) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44 alin. (3), se desfiinţează în baza hotărârii organului de conducere al federaţiei sau confederaţiei care a hotărât constituirea acestora."
16.La articolul 48, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redactează decizia şi restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronunţare."
17.La articolul 49, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber şi gratuit la informaţiile din baza de date conţinute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679."
18.Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 51
Procesul-verbal de constituire şi statutul, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 45 alin. (2) sau la art. 46, în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, se păstrează în arhiva tribunalului."
19.La articolul 52 alineatul (2), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice şi copie a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului sau a componenţei organelor de conducere, după caz;
...............................................................................................
d) lista cu membrii organului executiv de conducere, care va cuprinde: numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;"
20.La articolul 52, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special prevăzut la art. 49 alin. (1) modificările din statut, precum şi schimbările din componenţa organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale."
21.La articolul 54 alineatul (1) litera B), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) au statut legal de federaţie sindicală;"
22.La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate prevăzute la alin. (1) lit. A şi B se constată, la cererea acestora, prin hotărâre de către Tribunalul Bucureşti, iar îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate prevăzute la alin. (1) lit. C se constată la cererea acestora de către judecătoria în a cărei rază teritorială îşi au sediul, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute la art. 55."
23.La articolul 55 litera A, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;"
24.La articolul 55 litera B, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;
...............................................................................................
c) adresă de la Institutul Naţional de Statistică sau de la alte instituţii abilitate prin lege cu privire la numărul total de angajaţi/lucrători din sectorul de negociere colectivă la nivelul căruia se solicită reprezentativitatea, exclusiv persoanele prevăzute la art. 4;"
25.La articolul 55 litera C, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;"
26.La articolul 55 litera D, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţia sindicală şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organului executiv de conducere;"
27.Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 56
(1) Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la Tribunalul Bucureşti, confederaţiile şi federaţiile sindicale vor depune în format electronic o copie a respectivului dosar la ministerul responsabil cu dialogul social, care o va înregistra şi va emite o dovadă în acest sens.
(2) Dovada emisă de ministerul responsabil cu dialogul social este obligatorie pentru acceptarea de către Tribunalul Bucureşti a depunerii dosarului de reprezentativitate.
(3) După constatarea reprezentativităţii organizaţiilor sindicale, instanţa competentă va înscrie în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) sau art. 49 alin. (1), după caz, şi următoarele informaţii: data hotărârii de admitere a cererii de constatare a reprezentativităţii şi informaţiile solicitate la art. 55 privind numărul total al membrilor organizaţiilor sindicale.
(4) Confederaţiile şi federaţiile sindicale sunt obligate ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativităţii, să transmită în format electronic o copie a acesteia ministerului responsabil cu dialogul social.
(5) O copie a dosarului prevăzut la alin. (1) şi a hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativităţii vor fi publicate pe site-ul ministerului responsabil cu dialogul social în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, respectiv de la data primirii hotărârii judecătoreşti.
(6) Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatul sau federaţia va depune, în format electronic, o copie a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emite o dovadă în acest sens.
(7) Dovada emisă de inspectoratul teritorial de muncă este obligatorie pentru acceptarea de către judecătorie a dosarului de reprezentativitate.
(8) Sindicatele şi federaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sunt obligate ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativităţii, să transmită o copie a acesteia în format electronic atât la inspectoratul teritorial de muncă, care o va publica, în termen de 3 zile lucrătoare, pe site-ul instituţiei, cât şi angajatorului."
28.Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 61
Pentru reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, numărul de ore în cadrul programului normal de lucru, destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit, se stabileşte prin contractul/acordul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unităţii."
29.La articolul 64 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) patronii/angajatorii se pot asocia pentru constituirea unui patronat/federaţie patronală/a angajatorilor;"
30.La articolul 64 alineatul (4), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Uniunile patronale teritoriale, constituite potrivit alin. (3), dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor patronale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federaţiilor sau confederaţiilor patronale va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea patronală teritorială, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor documente:
a) hotărârea definitivă a federaţiei sau a confederaţiei de constituire a uniunii, potrivit statutului;
b) statutul federaţiilor sau confederaţiilor patronale care au hotărât constituirea uniunii, hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către acestea, precum şi ultimele hotărâri judecătoreşti privind modificarea statutului şi/sau a organelor de conducere, după caz;"
31.La articolul 64, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Un patron/angajator poate fi afiliat la mai multe patronate, conform obiectelor de activitate înregistrate la registrul comerţului, pentru protejarea intereselor specifice fiecărui obiect de activitate. În scopul constatării reprezentativităţii la nivelul unui sector de negociere colectivă, un angajator poate fi reprezentat de un singur patronat sau de o singură federaţie patronală, respectiv de o singură confederaţie patronală."
32.Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 67
(1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea organizaţiei patronale şi sediul principal;
b) obiectul de activitate şi scopul;
c) patrimoniul iniţial, mărimea şi compunerea acestuia;
d) sursele de finanţare;
e) drepturile şi obligaţiile membrilor;
f) organele de conducere şi durata mandatului acestora;
g) criteriul de constituire;
h) procedura de fuziune, dizolvare şi lichidare a organizaţiei patronale.
(2) Personalitatea juridică a organizaţiei patronale se dobândeşte potrivit prezentei legi.
(3) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către o organizaţie patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori, menţionat în procesul-verbal de constituire a patronatului, respectiv împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei patronale trebuie să depună o cerere de dobândire a personalităţii juridice la judecătoria, respectiv la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul acesta/aceasta, după caz.
(4) La cererea de dobândire a personalităţii juridice a organizaţiei patronale se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor acte, după caz:
a) procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale, semnat de membrii fondatori;
b) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei patronale;
c) hotărârile organizaţiilor patronale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali;
d) hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile patronale care se asociază, precum şi ultimele hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului sau componenţei organelor de conducere, după caz;
e) statutul organizaţiei patronale;
f) lista membrilor organului executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia patronală a membrilor şi durata mandatului;
g) dovada existenţei sediului.
(5) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), după caz, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, instanţa competentă examinează:
a) în condiţiile alin. (4) şi ale art. 64 alin (4), dacă s-au depus actele, după caz;
b) dacă procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale şi statutele organizaţiilor patronale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.
(6) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), în cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiei patronale nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special căruia îi solicită, în scris, remedierea, în termen de cel mult 7 zile, a neregularităţilor constatate.
(7) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), în cazul în care sunt întrunite cerinţele, instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale.
(8) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.
(9) Hotărârea instanţei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.
(10) Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.
(11) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la data comunicării hotărârii.
(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale, în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei sau tribunalului, după caz, în termen de 5 zile de la pronunţare."
33.Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 68
(1) Judecătoria sau tribunalul, după caz, este obligată/obligat să ţină un registru special de evidenţă a organizaţiilor patronale, în care se înscriu: denumirea şi sediul organizaţiei patronale, criteriul de constituire, numele şi prenumele membrilor organului executiv de conducere, codul numeric personal al acestora, funcţia şi durata mandatului, data înscrierii în registru, precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de dobândire a personalităţii juridice.
(2) Înscrierea organizaţiei patronale în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de instanţa de judecată.
(3) Certificatul de înscriere a organizaţiei patronale în registrul special se comunică acesteia în termen de 5 zile de la înscriere.
(4) Procesul-verbal de constituire şi statutul, pe care judecătoria sau tribunalul, după caz, certifică înscrierea pe fiecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizaţiei patronale, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 64 alin. (4) şi la art. 67 alin. (4), în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special şi vizate de judecătorie sau tribunal, după caz, se va păstra în arhiva acesteia/acestuia.
(5) Organizaţiile patronale sunt obligate să comunice judecătoriei sau tribunalului în a cărei/cărui rază teritorială îşi au sediul, după caz, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în componenţa organului de conducere.
(6) Instanţa prevăzută la alin. (5) menţionează în registrul special prevăzut la alin. (1) modificările din statut, precum şi schimbările din componenţa organului de conducere al organizaţiei patronale.
(7) Cererea privind modificarea statutelor şi/sau a organelor de conducere a organizaţiei patronale va fi însoţită de următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere:
a) procesul-verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;
b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de dobândire a personalităţii juridice şi copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, după caz;
c) statutul în forma modificată, după caz;
d) lista membrilor organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia patronală a membrilor şi durata mandatului;
e) dovada noului sediu, dacă este cazul.
(8) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber şi gratuit la informaţiile din baza de date conţinute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)."
34.La articolul 71 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"k) înfiinţează şi administrează, în condiţiile legii, în interesul membrilor lor, societăţi mass-media, unităţi sociale, societăţi comerciale, de cultură, de învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi de asigurări, precum şi bancă proprie;"
35.La articolul 76 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) înfiinţarea şi administrarea de unităţi de pregătire, certificare profesională şi consultanţă în domeniile specifice sectoarelor de negociere colectivă din economia naţională pe care le reprezintă, potrivit legii;"
36.Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 78
(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizaţiei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competente, care a operat înscrierea în registrul special al organizaţiilor patronale ca persoană juridică, să facă menţiunea dizolvării organizaţiei patronale.
(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) orice membru al organizaţiei patronale poate cere instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (1).
(3) Menţiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina unde s-a făcut înscrierea în registrul special prevăzut la art. 68 alin. (1)."
37.La articolul 79 alineatul (1) litera A, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) au ca membri patroni ale căror unităţi cuprind cel puţin 7% din angajaţii/lucrătorii din economia naţională, cu excepţia angajaţilor/lucrătorilor din sistemul bugetar;"
38.La articolul 79 alineatul (1) litera B, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) au ca membri patroni ale căror unităţi cuprind cel puţin 10% din efectivul angajaţilor/lucrătorilor sectorului de negociere colectivă, cu excepţia angajaţilor/lucrătorilor din sistemul bugetar."
39.Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 81
(1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Bucureşti, confederaţiile şi federaţiile patronale vor depune o copie în format electronic a respectivului dosar la ministerul responsabil cu dialogul social care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.
(2) După constatarea reprezentativităţii federaţiilor sau confederaţiilor patronale, Tribunalul Bucureşti va înscrie în registrul special prevăzut la art. 68 alin. (1) data hotărârii de admitere a cererii de constatare a reprezentativităţii.
(3) Confederaţiile şi federaţiile patronale sunt obligate ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativităţii, să transmită în format electronic o copie a acesteia ministerului responsabil cu dialogul social.
(4) O copie a dosarului prevăzut la alin. (1) şi o copie a hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativităţii vor fi publicate pe site-ul ministerului responsabil cu dialogul social în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, respectiv de la primirea hotărârii.
(5) Dovada emisă de ministerul responsabil cu dialogul social este obligatorie pentru acceptarea de către Tribunalul Bucureşti a depunerii dosarului de reprezentativitate."
40.Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82
În vederea promovării bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai înalt nivel se constituie Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, denumit în continuare Consiliul Naţional Tripartit, organism consultativ la nivel naţional."
41.La articolul 85, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) stabilirea sectoarelor de negociere colectivă în care partenerii sociali convin să negocieze colectiv se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;"
42.Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 92
(1) Preşedinţia comisiilor de dialog social se asigură astfel:
a) la nivelul fiecărui minister, de către un secretar de stat sau, în situaţii excepţionale şi cu acordul partenerilor sociali, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului;
b) la nivelul celorlalte instituţii/autorităţi publice prevăzute la art. 89 alin. (1), de către un reprezentant numit de conducătorul instituţiei/autorităţii publice;
c) la nivel teritorial, în baza principiului copreşedinţiei, de către prefect şi preşedintele consiliului judeţean sau, pentru municipiul Bucureşti, de către primarul general.
(2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de instituţia publică în cadrul căreia acestea funcţionează."
43.La articolul 97, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care există încheiat un contract colectiv de muncă în vigoare, iniţiatorul negocierii colective, potrivit alin. (2), poate iniţia negocierea cu cel puţin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă la nivel de unitate/grup de unităţi/sector de negociere colectivă."
44.La articolul 98, alineatele (1)-(3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) În termen de 15 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere prevăzute de art. 97 alin. (3) la acel nivel, angajatorul are obligaţia să convoace toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă şi să organizeze prima şedinţa de negociere.
(2)La prima şedinţă a părţilor se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia părţii sindicale şi/sau a reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor, precum şi data până la care urmează să îndeplinească această obligaţie.

(3) Regimul informaţiilor confidenţiale puse la dispoziţie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
..............................................................................................
(5) Părţile vor consemna în procesul-verbal al primei şedinţe următoarele:
a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unei împuterniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;
c) durata maximă a negocierilor convenită de părţi;
d) locul şi calendarul şedinţelor;
e) în cazul sindicatelor afiliate, existenţa dovezii reprezentativităţii sindicatului, federaţiei sau confederaţiei, după caz, iar în cazul sindicatelor nereprezentative şi neafiliate, numărul de membri de sindicat din unitate;
f) în cazul în care nu există organizaţii sindicale, dovada alegerii reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 57 şi 58;
g) existenţa dovezii convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
h) pentru negocierile la nivel de unitate existenţa dovezii personalităţii juridice a organizaţiilor sindicale;
i) alte detalii privind negocierea."
45.La articolul 99, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) La contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel de grup de unităţi, organizaţiile patronale sau angajatorii care nu sunt semnatare/semnatari ale/ai contractelor colective de muncă pot adera ulterior la acestea în baza unei solicitări scrise adresate părţilor semnatare ale contractului colectiv de muncă la acel nivel. Solicitarea de aderare se transmite şi depozitarului."
46.La articolul 100, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (51)-(53), cu următorul cuprins:
"(51) În toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau naţional se introduc clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, definite în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
(52) Situaţia prevăzută la alin. (51) se aplică în condiţiile în care în sectorul de negociere colectivă există sau se înfiinţează IMM-uri.
(53) Dacă în contractul colectiv de muncă, încheiat la nivel de sector de negociere colectivă sau naţional, nu se introduc clauze specifice fiecărei categorii de IMM-uri, conform alin. (51), întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia aplicării contractului colectiv de muncă respectiv."
47.La articolul 100, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional nu poate include clauze referitoare la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, care este stabilit prin hotărâre a Guvernului."
48.Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 102
(1) Părţile contractului/acordului colectiv de muncă sunt angajatorul şi angajaţii/lucrătorii, reprezentaţi după cum urmează:
A. Angajatorul:
a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;
b) la nivel de grup de unităţi, de către persoana/persoanele mandatată/mandatate de conducerile unităţilor din grup să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă;
c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, de către organizaţiile/federaţiile patronale legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei legi;
d) în lipsa organizaţiilor prevăzute la lit. c), de către confederaţiile patronale legal constituite şi reprezentative la nivel naţional care au patronate/federaţii membre în sector, la solicitarea şi în baza mandatului acestora;
e) de către ordonatorul/ordonatorii principal/principali de credite al/ai autorităţii/autorităţilor publice centrale competente;
f) la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale, al societăţilor cu unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale, precum şi la nivelul grupului de unităţi constituit de acestea, de către conducătorul regiei autonome, companiei naţionale sau al societăţii, respectiv conducătorii unităţilor din grup; în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţa de muncă, de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice;
g) la nivel naţional, de către confederaţiile patronale legal constituite şi reprezentative, potrivit prezentei legi.
B. Angajaţii/Lucrătorii:
a) la nivel de unitate:
1.de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii;
2.în cazul în care nu există organizaţii sindicale care să reprezinte angajaţii/lucrătorii, conform pct. 1, de către federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului de negociere colectivă, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;
3.în cazul în care nu există organizaţii care să reprezinte angajaţii/lucrătorii, conform pct. 1 şi 2, de către federaţiile sindicale nereprezentative din sectorul de negociere colectivă membre ale confederaţiilor reprezentative la nivel naţional, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;
4.în cazul în care nu există organizaţii care să reprezinte angajaţii/lucrătorii, conform pct. 1-3, de către toate sindicatele nereprezentative din unitate;
5.dacă nu există sindicate constituite la nivelul unităţii, de către reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor aleşi prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor/lucrătorilor din unitate şi mandataţi special în acest scop, cu respectarea dispoziţiilor art. 58 alin. (2);
b) la nivel de grup de unităţi, de către federaţiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unităţi împreună cu sindicatele legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţilor din grup. În toate situaţiile, sindicatele au dreptul să solicite participarea la negociere a federaţiilor reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă la care sunt afiliate;
c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, de către federaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii;
d) în cazul în care la nivel de sector de negociere colectivă nu există federaţii sindicale reprezentative sau în cazul în care acestea există, dar refuză să participe la negociere, reprezentarea la negocierea colectivă a angajaţilor/lucrătorilor se face de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional care au afiliate federaţii sindicale în sectorul respectiv, la solicitarea şi în baza mandatului federaţiilor sindicale afiliate;
e) la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor cu unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale, la nivelul instituţiilor bugetare, al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către organizaţiile sindicale reprezentative, potrivit legii; în situaţia în care nu există organizaţii reprezentative, reprezentarea se face similar cu cea prevăzută la lit. B lit. a);
f) la nivel naţional, de către confederaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii.
(2) La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel sectorial participă un reprezentant al organizaţiilor patronale reprezentative ale IMM-urilor, îndreptăţite să participe la negociere conform legii.
(3) Refuzul scris de participare şi/sau semnare, conform alin. (2), nu reprezintă motiv de neînregistrare al contractului colectiv de muncă.
(4) În situaţia existenţei, la nivel de unitate, a mai multor sindicate nereprezentative îndreptăţite să participe la negocierea colectivă, potrivit alin. (1) lit. B lit. a) pct. 4, acestea îşi vor desemna de comun acord echipa de negociere, care va include maximum 10 reprezentanţi.
(5) În contractele/acordurile colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă pentru personalul din sistemul bugetar, părţile stabilesc expres modalităţile de negociere a contractelor/acordurilor colective de muncă la nivelul autorităţilor şi instituţiilor care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, autorităţi/instituţii aflate în coordonarea sau în subordinea autorităţii publice centrale."
49.Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 103
Confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform prezentei legi, pot participa la negocierea contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă în care au patronate/sindicate/federaţii membre, după caz, la solicitarea şi în baza mandatului din partea acestora."
50.La articolul 104, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În vederea aplicării prevederilor art. 102, anterior încheierii şi semnării contractelor colective de muncă, angajatorii membri ai organizaţiilor patronale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă şi la nivel naţional, după caz, şi persoanele prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. A lit. b) şi e), după caz, precum şi organizaţiile sindicale membre ale federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă şi la nivel de grup de unităţi şi ale confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, după caz, îndreptăţite să participe la negocieri îşi vor împuternici reprezentanţii să negocieze şi să semneze prin mandat special."
51.Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 105
(1) Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate pentru angajaţii/lucrătorii din sistemul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi salariale ale căror acordare şi cuantum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria respectivă de personal.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 97, contractele colective de muncă în sistemul bugetar se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin acestea.
(3) Drepturile salariale din sistemul bugetar se stabilesc prin lege în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, care nu pot constitui obiect al negocierilor şi nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime şi maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective.
(4) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1)-(3) sunt lovite de nulitate.
(5) Răspunderea pentru încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) revine angajatorului, care este obligat la recuperarea sumelor acordate necuvenit."
52.Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 106
(1) Negocierea acordurilor colective de muncă pentru funcţionarii publici se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective.
(2) Înregistrarea şi publicarea pe pagina de internet şi în Monitorul Oficial al României, după caz, a acordurilor colective de muncă negociate pentru funcţionarii publici se fac conform procedurii prevăzute de lege pentru înregistrarea contractelor colective de muncă."
53.La articolul 107, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, la nivel de grup de unităţi, după caz, partea reprezentând angajatorul conform art. 102 alin. (1) lit. A transmite în scris tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă anunţul/invitaţia privind intenţia de începere a negocierilor colective, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea acestora.
(2) În cazul contractului colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă, federaţiile sindicale îndreptăţite să participe la negocieri vor notifica părţii patronale îndreptăţite să participe la negocieri lista cu unităţile în care au membri, în vederea invitării angajatorilor din acele unităţi care nu fac parte din federaţiile patronale/patronatele îndreptăţite să negocieze colectiv."
54.La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
"(21) În cazul contractului colectiv de muncă la nivel naţional, confederaţiile sindicale îndreptăţite să participe la negocieri vor notifica părţii patronale îndreptăţite să participe la negocieri anunţul/invitaţia privind intenţia de începere a negocierilor colective, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea acestora."
55.La articolul 109, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă/acordului colectiv negociate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 100, art. 101 alin. (3) şi ale art. 105 alin. (1)-(3) din prezenta lege este cerută de către părţile interesate, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie, pe durata existenţei contractului colectiv de muncă."
56.La articolul 110 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor sau lista de semnături ale membrilor de sindicat sau dovada încasării cotizaţiilor membrilor, după caz, cu specificarea numărului total de membri sau procesele-verbale de alegere a reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor. În cazul grupului de unităţi constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel, partea patronală va face dovada constituirii grupului de unităţi, conform art. 96 alin. (3) sau prevederilor referitoare la companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile şi autorităţile publice;"
57.La articolul 113, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:
a) părţile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (2);
b) nu s-a făcut dovada invitării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negocieri, conform art. 107;
c) nu sunt semnate de toţi reprezentanţii părţilor la negociere, mandataţi în acest scop, conform art. 102 şi 104.
d) nu sunt îndeplinite dispoziţiile prevăzute la art. 100 alin. (51)."
58.La articolul 122, alineatul (2) se abrogă.
59.La articolul 126, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) dacă angajatorul refuză să adere la contractul/acordul colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă în condiţiile art. 99 alin. (3)."
60.Articolul 129 va avea următorul cuprins:
"Art. 129
(1) Pe durata valabilităţii unui contract sau acord colectiv de muncă angajaţii/lucrătorii nu pot declanşa conflictul colectiv de muncă la nivelul de negociere respectiv, cu excepţia situaţiilor prevăzute în prezenta lege.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul contractului/acordului colectiv de muncă înregistrat la nivel de sector de negociere colectivă, angajaţii/lucrătorii unităţilor în care organizaţiile sindicale semnatare ale contractului au membri pot declanşa conflictul colectiv de muncă la nivelul unităţilor dacă angajatorii refuză să adere la contractul colectiv de muncă sectorial în condiţiile art. 99 alin. (3).
(3) Organizaţia sindicală reprezentativă semnatară poate solicita în scris angajatorilor să adere la contractul sectorial, angajatorul având obligaţia de a răspunde organizaţiei sindicale, în termen de maximum 10 zile de la data notificării.
(4) În termenul prevăzut la alin. (3) are loc concilierea prin intermediul inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia îşi are sediul unitatea, lipsa acordului la expirarea termenului dând dreptul organizaţiei sindicale reprezentative semnatare de a declanşa greva la nivelul angajatorului respectiv.
(5) Prin excepţie de la procedura prevăzută la art. 146-151, declanşarea grevei în condiţiile alin. (4) se face după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (3), prin notificare adresată angajatorului de către organizaţia sindicală reprezentativă semnatară, cu cel puţin 48 de ore înainte de declanşarea grevei."
61.La articolul 147, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) În situaţiile prevăzute la art. 173, acordul prevăzut la alin. (5) va cuprinde modalitatea de stabilire a unei treimi din activitate prevăzută de lege."
62.La articolul 147, alineatul (7) se abrogă.
63.La articolul 155, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Cu minimum 10 zile anterior declarării grevei, organizaţiile sindicale organizatoare au obligaţia de a notifica Guvernul cu privire la declanşarea grevei. Guvernul invită reprezentanţii organizaţiilor sindicale organizatoare la negocieri."
64.La articolul 160, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu al angajatului se suspendă la iniţiativa angajatului. Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate."
65.La articolul 175 alineatul (1), literele c), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei;
..................................................................................................
g) refuzul nejustificat al părţilor semnatare de înregistrare a contractelor colective de muncă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare parte care refuză înregistrarea;
h) încălcarea dispoziţiilor art. 57 alin. (3), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;"
66.La articolul 175 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
"i) nerespectarea prevederilor art. 147 alin. (5) teza a II-a constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei."
67.La articolul 178, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Organizaţiile sindicale şi patronale care şi-au dobândit personalitatea juridică anterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin excepţie de la prevederile art. 55 lit. A lit. a), lit. B lit. a), lit. C lit. a), lit. D lit. a) şi art. 80 lit. A lit. a), lit. B lit. a), vor depune la dosarul de reprezentativitate hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice obţinute în baza actelor normative în vigoare la momentul dobândirii acesteia."
68.Articolul 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 179
Modelul, modul de completare şi operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizaţiilor patronale, prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (4), art. 20 alin. (2), art. 42 alin. (3), art. 49 alin. (1) şi (4), art. 52 alin. (4), art. 56 alin. (3) şi art. 68 alin. (1), (6) şi (8), art. 78 alin. (3), art. 81 alin. (2) şi art. 181 alin. (21) se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului responsabil cu dialogul social, cu consultarea Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după consultarea partenerilor sociali."
69.La articolul 181, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
"(21) În cazul în care o organizaţie sindicală sau patronală îşi pierde reprezentativitatea, instanţa prevăzută la alin. (2) va înscrie în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1), la art. 49 alin. (1) sau la art. 68 alin. (1), după caz, data hotărârii de admitere a cererii de contestare a reprezentativităţii."
70.Articolul 184 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 184
(1) În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul responsabil cu dialogul social aprobă ordinul prevăzut la art. 85 lit. f) referitor la stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora.
(2) Pe baza solicitării consensuale a partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional şi/sau sectorial se pot forma noi sectoare de negociere colectivă, cu specificarea grupelor CAEN de 4 cifre, cu aprobarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social.
(3) Procedura de constituire de noi sectoare de negociere colectivă, precum şi încadrarea în sectoarele stabilite se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) În termen de 30 de zile de la aprobarea solicitării prevăzute la alin. (2), ministrul responsabil cu dialogul social va emite ordinul de redefinire a sectoarelor de negociere colectivă."
71.La anexa nr. 2 "Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale" punctul I, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. reprezentanţi ai partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional conform copiilor hotărârilor judecătoreşti depuse la secretariatul comisiei de dialog social. Organizaţiile sindicale şi patronale, membre ale comisiilor de dialog social, desemnează prioritar din cadrul federaţiilor sectoriale reprezentative afiliate câte un titular şi un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice prevăzute la art. 89 alin. (1)."
72.La anexa nr. 3 "Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice locale" punctul I, subpunctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. reprezentanţi ai partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional conform copiilor hotărârilor judecătoreşti depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul ministerului responsabil cu dialogul social. Secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul ministerului responsabil cu dialogul social transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti lista confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, conform acestor hotărâri judecătoreşti. Organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional desemnează câte un titular şi un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti din structurile proprii în teritoriu."
73.La anexa nr. 4 - Fişa grevei, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4. Sectorul de negociere colectivă, conform legii"
Art. II
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1521, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pe durata perioadei prevăzute la alin. (1) salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate."
2.La articolul 229, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 10 salariaţi."
3.La articolul 2311, alineatele (2) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.
..................................................................................................
(10) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la alin. (9) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei competente cu respectarea prevederilor art. 269, în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă."
4.Articolul 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 269
(1) Cauzele referitoare la conflictele individuale de muncă şi conflictele colective de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal.
(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează tribunalului în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă ori, după caz, sediul.
(3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi."
5.La articolul 271, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) şi (22), cu următorul cuprins:
"(21) Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
(22) Hotărârile instanţei de fond sunt supuse numai apelului."
Art. III
(1)Litigiile aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se judecă de către instanţele competente la data sesizării acestora.
(2)Dispoziţiile referitoare la competenţă se aplică şi proceselor înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3)Trimiterea dosarelor se va face, pe cale administrativă, instanţelor competente să le judece potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. IV
Termenele de apel care au început să curgă şi nu s-au împlinit la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să curgă timp de 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. V
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 65-66, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. VI
Hotărârea Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2023, se abrogă la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marius-Constantin Budăi

p. Ministrul economiei,

Flavius Constantin Nedelcea,

secretar de stat

Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,

Marcel-Ioan Boloş

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,

Cseke Attila-Zoltan

Ministrul antreprenoriatului şi turismului,

Constantin-Daniel Cadariu

p. Ministrul finanţelor,

Mihai Diaconu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 459 din data de 25 mai 2023