Regulamentul 1038/09-apr-2024 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/915 în ceea ce priveşte nivelurile maxime de toxine T-2 şi HT-2 din produsele alimentare

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 10 Aprilie 2024
Regulamentul 1038/09-apr-2024 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/915 în ceea ce priveşte nivelurile maxime de toxine T-2 şi HT-2 din produsele alimentare
Dată act: 9-apr-2024
Emitent: Comisia Europeana
(Text cu relevanţă pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanţii din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),
(1)JO L 37, 13.2.1993, p. 1.
Întrucât:
(1)Regulamentul (UE) 2023/915 al Comisiei (2) stabileşte niveluri maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare.
(2)Regulamentul (UE) 2023/915 al Comisiei din 25 aprilie 2023 privind nivelurile maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 (JO L 119, 5.5.2023, p. 103).
(2)Toxinele T-2 şi HT-2 sunt micotoxine produse de diverse specii din genul Fusarium. Toxina T-2 se metabolizează rapid într-un număr mare de produse, unul dintre principalii metaboliţi fiind toxina HT-2.
(3)Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") a adoptat în 2011 un aviz ştiinţific privind riscurile pentru sănătatea animală şi cea publică determinate de prezenţa toxinelor T-2 şi HT-2 în produsele alimentare şi în hrana pentru animale (3). Autoritatea a stabilit o doză zilnică tolerabilă (DZT) de grup de 0,1 g/kg greutate corporală pentru toxinele T-2 şi HT-2 cumulate. Valorile estimate privind expunerea cronică a oamenilor, prin alimentaţie, la toxinele T-2 şi HT-2 cumulate, determinate pe baza datelor disponibile privind prezenţa toxinelor în cauză, s-au situat sub DZT de grup pentru populaţiile din toate categoriile de vârstă şi, prin urmare, nu reprezintă o preocupare presantă pentru sănătate.
(3)Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed (Aviz ştiinţific privind riscurile pentru sănătatea animalelor şi pentru sănătatea publică asociate prezenţei toxinelor T-2 şi HT-2 în produsele alimentare şi în hrana pentru animale). (EFSA Journal 2011;9(12):2481, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481).
(4)Ţinând seama de concluziile avizului ştiinţific din 2011, Recomandarea 2013/165/UE a Comisiei (4) a fost adoptată pentru a colecta mai multe date privind toxinele T-2 şi HT-2 din cereale şi din produsele pe bază de cereale, pentru a înţelege mai bine variaţia de la an la an a prezenţei toxinelor în cauză şi pentru a obţine mai multe informaţii privind influenţa prelucrării alimentelor (de exemplu, gătirea) şi a factorilor agronomici asupra prezenţei toxinelor T-2 şi HT-2.
(4)Recomandarea 2013/165/UE a Comisiei din 27 martie 2013 privind prezenţa toxinelor T-2 şi HT-2 în cereale şi în produsele pe bază de cereale (JO L 91, 3.4.2013, p. 12).
(5)În 2017, autoritatea a adoptat un aviz ştiinţific privind oportunitatea stabilirii unei valori orientative bazate pe sănătatea de grup pentru toxinele T-2 şi HT-2 şi pentru formele modificate ale acestora (5). A fost stabilită o doză acută de referinţă (DAR) de grup de 0,3 g/kg de greutate corporală pentru toxinele T-2 şi HT-2 cumulate şi formele modificate ale acestora. În plus, a fost stabilită o DZT de grup pentru toxinele T-2 şi HT-2 cumulate şi formele modificate ale acestora de 0,02 g/kg de greutate corporală, înlocuind DZT de grup anterioară de 0,1 g/kg de greutate corporală.
(5)Aviz ştiinţific privind oportunitatea stabilirii unei valori orientative bazate pe sănătatea de grup pentru toxinele T2 şi HT2 şi pentru formele modificate ale acestora. (EFSA Journal 2017;15(1):4655, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4655).
(6)Tot în 2017, autoritatea a publicat un raport ştiinţific privind expunerea prin alimentaţie a oamenilor şi a animalelor la toxinele T-2 şi HT-2 (6). Estimările privind expunerea acută prin alimentaţie din raportul respectiv nu au indicat o depăşire a DAR de grup stabilită de autoritate. Cu toate acestea, anumite scenarii de expunere cronică prin alimentaţie au depăşit DZT de grup la sugari, copiii de vârstă mică şi alţi copii şi, la expuneri ridicate, şi la adolescenţi, ceea ce indică o potenţială preocupare pentru sănătate.
(6)Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin (Raport ştiinţific privind expunerea prin alimentaţie a oamenilor şi a animalelor la toxinele T-2 şi HT-2). (EFSA Journal 2017;15(8):4972, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972).
(7)Prin urmare, pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice, este oportun să se stabilească niveluri maxime în ceea ce priveşte prezenţa în produsele alimentare a toxinelor T-2 şi HT-2, ţinând seama de cele mai recente date privind prezenţa toxinelor în cauză. Cu toate acestea, întrucât există date disponibile foarte limitate privind prezenţa formelor modificate ale toxinelor T-2 şi HT-2 şi nu există nicio metodă de rutină pentru analiza acestora, nivelurile maxime sunt stabilite în acest moment numai pentru toxinele T-2 şi HT-2 cumulate.
(8)Pentru a asigura aplicarea bunelor practici agricole în vederea reducerii la minimum a prezenţei toxinelor T-2 şi HT-2 în cereale, este important să se stabilească un nivel maxim pentru cerealele neprelucrate. Deoarece ovăzul neprelucrat, înainte de măcinare sau înainte de a fi utilizat în produse cerealiere introduse pe piaţă pentru consumatorul final, este introdus pe piaţă nedecorticat, nivelul maxim pentru toxinele T-2 şi HT-2 din boabele de ovăz neprelucrate ar trebui să se aplice boabelor de ovăz neprelucrate şi nedecorticate, chiar dacă pleava nu este comestibilă.
(9)Întrucât nivelurile de prezenţă a toxinelor T-2 şi HT-2 sunt cele mai ridicate în boabele de ovăz, este important să se depună eforturi suplimentare pentru a reduce şi mai mult prezenţa toxinelor T-2 şi HT-2 în boabele de ovăz şi să se informeze Comisia cu privire la progresele înregistrate şi la noile date privind prezenţa acestor toxine, cu scopul de a reduce în viitor nivelul maxim pentru toxinele T-2 şi T-2 în boabele de ovăz şi în produsele din boabe de ovăz.
(10)Prin urmare, Regulamentul (UE) 2023/915 trebuie modificat în consecinţă.
(11)Este oportun să se prevadă o perioadă de tranziţie pentru produsele alimentare introduse legal pe piaţă înainte de data aplicării prezentului regulament, ţinând seama de faptul că anumite produse alimentare reglementate de prezentul regulament au un termen de valabilitate lung.
(12)Pentru a permite operatorilor economici să se pregătească pentru noile norme introduse prin prezentul regulament, este adecvat să se prevadă un termen rezonabil până la aplicarea nivelurilor maxime.
(13)Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare şi hrană pentru animale,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
-****-
Art. 1
Regulamentul (UE) 2023/915 se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, se adaugă următorul alineat (5):
"(5) Statele membre şi părţile interesate comunică Comisiei, până la 1 ianuarie 2028, rezultatele anchetelor efectuate şi progresele înregistrate în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de prevenire în vederea reducerii contaminării cu toxinele T-2 şi HT-2 în ovăz şi în produsele din ovăz.
Statele membre şi părţile interesate raportează periodic autorităţii datele privind prezenţa toxinelor T-2 şi HT-2 în ovăz şi în produsele din ovăz."
2.Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Art. 2
Produsele alimentare menţionate în anexă, introduse pe piaţă în mod legal înainte de 1 iulie 2024, pot rămâne pe piaţă până la data durabilităţii lor minimale sau până la data-limită de consum.
Art. 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 iulie 2024.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
-****-
Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2024.

Pentru Comisie

Preşedinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ:
În secţiunea 1 (Micotoxine) din anexa I la Regulamentul (UE) 2023/915, se adaugă următoarea rubrică 1.9 (toxine T-2 şi HT-2):

"1.9

Toxinele T-2 şi HT-2

Nivel maxim (g/kg)

Observaţii

Toxinele T-2 şi HT-2 cumulate

Pentru toxinele T-2 şi HT-2 cumulate, nivelurile maxime se referă la concentraţiile limită inferioare care se calculează pornind de la ipoteza că toate valorile sub limita de cuantificare sunt zero.

1.9.1

Boabe de cereale neprelucrate, cu excepţia produselor enumerate la punctele 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3 şi 1.9.1.4

50

Cu excepţia boabelor de porumb neprelucrate, destinate prelucrării prin măcinare umedă, şi a orezului.

Nivelul maxim se aplică boabelor de cereale neprelucrate, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6).

1.9.1.1

Boabe de orz pentru bere neprelucrate

200

Nivelul maxim se aplică boabelor de orz pentru bere neprelucrate, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6).

1.9.1.2

Boabe de orz neprelucrate, altele decât boabele de orz pentru bere

150

Nivelul maxim se aplică boabelor de orz neprelucrate, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6).

1.9.1.3

Boabe de porumb neprelucrate şi boabe de grâu dur neprelucrate

100

Cu excepţia boabelor de porumb neprelucrate pentru care este evident, de exemplu prin etichetare sau destinaţie, că sunt destinate exclusiv utilizării într-un proces de măcinare umedă (producţia de amidon).

Nivelul maxim se aplică boabelor de porumb neprelucrate şi boabelor de grâu dur neprelucrate, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6).

1.9.1.4

Boabe de ovăz neprelucrate, cu pleavă necomestibilă

1 250

Nivelul maxim se aplică boabelor de ovăz neprelucrate şi nedecorticate, introduse pe piaţă pentru prelucrarea primară (6).

Nivelul maxim se aplică boabelor de ovăz cu pleavă necomestibilă.

1.9.2

Cereale introduse pe piaţă pentru consumatorul final, cu excepţia produselor enumerate la punctele 1.9.2.1 şi 1.9.2.2

20

Cu excepţia orezului.

1.9.2.1

Ovăz introdus pe piaţă pentru consumatorul final

100

1.9.2.2

Orz, porumb şi grâu dur introduse pe piaţă pentru consumatorul final

50

1.9.3

Produse rezultate din măcinarea cerealelor, cu excepţia produselor enumerate la punctele 1.9.3.1 şi 1.9.3.2

20

Cu excepţia produselor rezultate din măcinarea orezului.

1.9.3.1

Produse rezultate din măcinarea ovăzului (inclusiv tărâţe de ovăz)

100

1.9.3.2

Tărâţe din cereale, altele decât ovăzul şi produse rezultate din măcinarea porumbului

50

1.9.4

Produse de panificaţie, cu excepţia produselor enumerate la punctul 1.9.5, paste făinoase, gustări din cereale şi cereale pentru micul dejun, cu excepţia produselor enumerate la punctele 1.9.6, 1.9.7 şi 1.9.8

20

Cu excepţia produselor din orez.

Inclusiv produsele mici de panificaţie.

Prin paste făinoase se înţelege paste făinoase (uscate) cu un conţinut de apă de aproximativ 12 %.

1.9.5

Produse de panificaţie care conţin cel puţin 90 % produse rezultate din măcinarea ovăzului

100

Cu excepţia produselor din orez.

Inclusiv produsele mici de panificaţie.

1.9.6

Fulgi de ovăz

100

1.9.7

Cereale pentru micul dejun care constau în cel puţin 50 % tărâţe de cereale, produse rezultate din măcinarea boabelor de ovăz, produse rezultate din măcinarea boabelor de porumb, boabe de ovăz întregi, boabe de orz, boabe de porumb sau boabe de grâu dur şi care constau în mai puţin de 40 % produse rezultate din măcinarea boabelor de ovăz şi a boabelor întregi de ovăz

50

1.9.8

Cereale pentru micul dejun care constau în cel puţin 50 % tărâţe de cereale, produse rezultate din măcinarea boabelor de ovăz, produse rezultate din măcinarea boabelor de porumb, boabe de ovăz întregi, boabe de orz, boabe de porumb sau boabe de grâu dur şi cel puţin 40 % produse rezultate din măcinarea boabelor de ovăz şi a boabelor întregi de ovăz

75

1.9.9

Produse alimentare uşor masticabile şi ingerabile destinate copiilor de vârstă mică şi produse alimentare pe bază de cereale prelucrate, destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică (3)

10

Cu excepţia produselor din orez.

Nivelul maxim se aplică substanţei uscate (5) a produsului astfel cum a fost introdus pe piaţă.

1.9.10

Produse alimentare destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari şi copii de vârstă mică (3)

10

Cu excepţia produselor din orez.

Nivelul maxim se aplică substanţei uscate (5) a produsului astfel cum a fost introdus pe piaţă."

Publicat în Jurnalul Oficial seria L din data de 10 aprilie 2024